Skip to main content

Namnet AHERU bildas ur första bokstaven i de grundläggande värderingar som också är utgångspunkter för oss i alla uppdrag: Analys, Helhetssyn, Engagemang, Respekt, Utveckling.

• Analys. I alla utvecklingsprocesser är den inledande analysen viktig. Det kan handla om omvärlds- och konkurrentanalyser för offentligt drivna verksamheter som blir allt mera konkurrensutsatta. Det kan också handla om invärldsanalyser där den egna verksamhetens kvalitet, kompetens, struktur, ekonomi mm behöver genomlysas. En analys ska alltid göras med kikaren mot omvärlden men även med mycket spegel i en klarsynt genomgång av den egna verksamheten. Lika viktig som analysen i sig är att dess slutsatser blir förankrade genom kritisk granskning, dialog och stor öppenhet. Det är först när de viktiga slutsatserna blivit gemensamma som grunden finns för att utveckla och förändra. En process tar inte slut när en rapport läggs till uppdragsgivaren. Då börjar i stället nästa viktiga fas där slutsatser och analyser leder till åtgärder. En bra och väl förankrad analys leder till klokare vägval.

• Helhetssyn. Allt hänger samman. Verksamheter påverkas av många faktorer som vi inte själva kan styra utan som måste ses som omständigheter som är givna i varje situation och som vi måste förstå. Samtidigt finns det mycket som vi kan och ska påverka och även där är helhetssynen avgörande. Det handlar om att se samband mellan kort och lång sikt, mellan struktur och kultur, mellan organisation och engagemang, mellan styrning och frihet, mellan verksamhetens inre och fokus på kunder/brukare mm, mm. Helhetssyn handlar mycket om att förstå de många olika sammanhang som påverkar.

• Engagemang. Ett bra ledarskap präglas alltid av engagemang för uppgiften och av att kunna förmedla detta vidare till medarbetarna. Struktur och organisation är viktiga ramverk men engagemang som drivkraft är av avgörande betydelse för att nå kund/brukarnytta. På motsvarande sätt handlar en bra konsultinsats alltid om ett stort engagemang i uppdraget.

• Respekt. Offentlig sektor är gemensamt finansierad av skattemedel och styrs av demokratiskt valda politiska organ. En stor respekt för detta är en utgångspunkt för utveckling och förändring inom all offentlig sektor. Lika viktig är respekten för den enskilde som i offentlig sektor numera ofta kallas kund. Kunskap om, ödmjukhet inför särdragen och stor erfarenhet av arbete i politiskt styrda verksamheter är en av grunderna för AHERU.

• Utveckling. Förutsättningarna för offentlig sektor förändras i mycket snabb takt och ständig utveckling med kontinuerliga förbättringar är ett nödvändigt grundläggande förhållningssätt för att klara konkurrens men också för att alltid sträva efter att ge valuta för insatta skattemedel. Utveckling, lärande och hög ambition är också en viktig utgångspunkt för varje konsultinsats.

När namnet AHERU föddes så var det givetvis naturligt att se om det redan finns i andra sammanhang. Ordet aheru förekommer hos de afrikanska folken Nyambo och Nyoro och betyder då enligt Wikipedias engelska översättning ”outside” eller ”exterior”. Det finns också en sjö i Estland som heter Aheru. AHERU har också av någon tolkats som ”I hear you”…..och att lyssna på uppdragsgivaren och utgå från dennes behov är alltid en viktig utgångspunkt.