Skip to main content

Strategi
Stöd till utvecklingsprocesser kring visioner och målformuleringar, värdegrundsarbete, ledningspolicies, medarbetarskap och strategier både kommunövergripande och inom specifika områden som näringslivsutveckling, samhällsbyggande mm. Uppdrag kan omfatta processtöd och metodik i förändringsprocesser men också utredningar, analyser och förslag till vägval i strategiska frågor.

Arbetet med strategiska frågor handlar ofta om att göra breda analyser som leder till fokusering och koncentration för senare steg i arbetet.